Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Pars Komponenty s.r.o. 

Kupující:  Pars Komponenty s.r.o., Malá Strana 451, 742 13 Studénka, Butovice, IČ 25821547

 

 1. Účel

1.1   Účelem těchto všeobecných nákupních podmínek (dále jen „VNP“) je definovat všeobecné podmínky pro nákup zboží a služeb podle objednávky kupujícího.

 

 1. Předmět

2.1   Předmětem těchto VNP je prodej zboží, dle konkrétní specifikace kupujícího uvedené v písemné objednávce, následně písemně potvrzené kupujícím. Prodávající se zavazuje zajišťovat pro kupujícího dodávky objednaného zboží dle jednotlivých objednávek a dle těchto nákupních podmínek.

Veškeré dodávky budou uskutečňovány v požadované kvalitě dle platných mezinárodních, evropských a českých, případně národních technických norem, v  souladu s údaji specifikovanými na objednávce a na výkresech.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1     Návrhem kupní smlouvy je písemná objednávka kupujícího. Objednávka musí být učiněna písemně formou běžných listovních zásilek, nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). K uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím.

3.3     Prodávající zašle kupujícímu písemnou reakci na objednávku (přijetí, nepřijetí, výhrady) formou doporučené listovní zásilky nebo, e-mailem nejpozději do tří pracovních dnů. Pokud po této lhůtě nebude reakce kupujícímu zaslána, má se za to, že kupní smlouva uzavřena není. Prodávajícím potvrzená dodací lhůta, uvedená na potvrzení objednávky, je závazná.

3.4     Objednávku je možno kupujícím stornovat nejpozději následující 2 pracovní dny po jejím odeslání prodávajícímu bez možnosti penalizace a jiné sankce ze strany prodávajícího.

 

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1    Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle jeho požadavků uvedených v přiložené objednávce a případně jejích přílohách. Prodávající je seznámen se skutečností, že dodávané zboží je u kupujícího montováno zejména do komponentů určených pro dopravní prostředky hromadné přepravy cestujících.

4.2    Prodávající zachová značení jednotlivých prvků kupujícího a ve vzájemné komunikaci bude využívat zkratek a značení kupujícího.

4.3    Prodávající konstatuje, že jeho dodávky splňují platné mezinárodní, evropské a české, případně jiné národní normy specifikované v objednávce a jsou zdravotně nezávadnými.  Prodávající přiloží k dodávkám příslušné platné certifikáty, pokud jsou specifikovány v příslušné objednávce. K první dodávce stanoveného výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., prodávající přiloží ES prohlášení o shodě a k výrobku podléhajícímu homologaci, osvědčení o homologaci. Je-li dodávkou chemická látka, přiloží prodávající k první dodávce také technické a bezpečnostní listy s ohledem na ochranu osob, životního prostředí a manipulaci s nebezpečnými látkami. Dodávka se bude považovat za neúplnou, nebude-li doprovázena všemi vyžadovanými dokumenty.

4.4    Při převzetí zboží bude prodávajícím předán dodací list, jenž bude potvrzen kupujícím.

4.5    Prodávající je povinen zboží zabalit a opatřit pro přepravu obvyklým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Náklady za obaly jsou účtovány kupujícímu v ceně výrobku.

4.6    Prodávající je povinen označit každé balení štítkem mimo jiné s následujícími údaji:

– označení výrobku (číslo výkresu nebo název), kartovní číslo, množství v balení, číslo objednávky objednatele, číslo reklamačního protokolu, je-li dodávka uskutečněna na základě reklamace.

4.7   Prodávající je povinen na požádání kupujícího tomuto předložit účinnou pojistnou smlouvu na pojištění škod vzniklých vadností výrobku. Nesplnění tohoto závazku se rozumí podstatným porušením smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1     Kupující je oprávněn provést u prodávajícího po předchozí vzájemné domluvě externí audit.

5.2     Kupující může odstoupit od této smlouvy bez možnosti penalizace a uplatnění náhrady škody ze strany prodávajícího v případě podstatného porušení této smlouvy a dále také, pokud v době platnosti této smlouvy dojde ze strany prodávajícího k  porušení závazků uvedených v článcích 4. a 7. těchto VNP.

6. Kupní cena

6.1   Kupní cena za řádně dodané zboží bude uhrazena po obdržení vystavené faktury se splatností 45 dnů po jejím doručení kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po datu odeslání. Faktura je zaplacena včas, bude-li částka odepsána z účtu kupujícího.

6.2     V případě pozdní platby za dodané zboží může prodávající účtovat kupujícímu smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % denně z částky neuhrazené v určeném termínu.

6.3     Prodávající se zavazuje, že jím vystavené účetní doklady budou splňovat náležitosti daňového dokladu a dále číslo objednávky a číslo dodacího listu. Obě strany mají právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení doklad, který neobsahuje některou náležitost. Ve vráceném dokladu musí být vyznačen důvod vrácení. Obě strany jsou povinny podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením přestává běžet původní lhůta splatnosti.

 

 1. Místo a termín dodání zboží

7.1   Prodávající se zavazuje dodávku uskutečnit dle pravidel INCOTERMS …………………. sídlo kupujícího.

7.2   Pokud budou s dodávkou spojena úhrada bankovních poplatků, bude si každá ze smluvních stran hradit poplatky spojené s jejím bankovním účtem.

7.3   Termín plnění stanoví kupní smlouva. Pokud není termín plnění stanoven v kupní smlouvě, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

7.4     V případě pozdní dodávky může kupující účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění bez DPH, minimálně však 500,- Kč za každý započatý den prodlení, přičemž tato smluvní pokuta nenahrazuje nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od prokazatelného zaslání jejího vyúčtování prodávajícímu.

7.5     Pro uzavřený smluvní vztah se nepoužije ust. §2093 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. Doklady vztahující se ke zboží

8.1   Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k  převzetí užívání zboží, jakož i další doklady, stanovené v objednávce, v místě plnění při dodání zboží.

8.2   Součástí každé dodávky je dokument kontroly dle ČSN EN 10204/3.1, Prohlášení o svarových spojích, protokol VT a atesty použitých materiálů,  kterými prodávající či výrobce potvrzuje kvalitu výrobku a shodu výrobku s objednávkou.

K první dodávce nového produktu, k dodávkám základních materiálů a produktů, vyrobených zvláštními procesy, prodávající vždy přiloží dokument kontroly „Inspekční certifikát 3.1“ dle ČSN EN 10204.

8.3   Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na vyžádání veškeré doklady, které potvrzují dodržení stanovených požadavků na výrobek.

 

9. Odpovědnost za vady zboží.

9.1   Prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude dodáno v množství, provedení a jakosti dle sjednaných podmínek a bude mít obvyklé vlastnosti tak, aby bylo způsobilé k obvyklému použití.

9.2   Zboží má vady, jestliže není dodáno řádně zabalené a opatřené pro přepravu, v množství, jakosti a provedení stanovených kupní smlouvou nebo těmito VNP.

9.3   Množstevní vady, vady v dokladech. Prodávající bude garantovat shodu množství a kvality dodaného zboží jak s obsahem v objednávce, tak i s údaji, uvedenými v dodacím listu. Předmětem přejímky je i dodaná dokumentace s dodávkou.

Pokud se během přejímky zjistí, že množství dodaného zboží neodpovídá objednanému nebo uvedenému v dodacím listě, bude mít kupující právo dle vlastního uvážení zvolit některou z následujících variant:

 1. a) akceptovat rozdíl s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena následující dodávka,
 2. b) odmítnout přebytečné výrobky s povinností prodávajícího odvézt tyto výrobky na své náklady a riziko.
 3. c) požádat o okamžitou expedici chybějícího zboží s termínem dodání do 2 pracovních dnů

Nárok na plnění dle varianty a + b) bude sdělen prodávajícímu nejpozději do 10 pracovních dnů od data dodávky zboží.

Nárok na plnění dle varianty c) bude prodávajícímu sdělen okamžitě po přejímce zboží telefonicky nebo e-mailem.

V případě, že budou doklady vykazovat vady, je kupující oprávněn je vrátit prodávajícímu na jeho náklady nebo prodávajícího vyzvat k dodání

dokladů bez vad. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů, od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy kupujícího dodat kupujícímu úplné doklady bez vad.

9.4   Záruka za jakost. Prodávající odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na zboží po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Tyto vady je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu kdykoli po dobu trvání záruční lhůty. Záruka na jakost zboží je stanovena na 24 měsíců od uvedení výrobku (zboží) do provozu, nejdéle však 36 měsíců od data dodání.      

9.5   Zjevné vady a jiné vnější poškození budou kupujícím reklamovány do 15 pracovních dnů od dodávky zboží. Dodávka podléhá kontrole na náhodném výběru vzorků v rozsahu specifikovaném přejímacím plánem prodávajícího. Pokud přejímací plán není stanoven, přejímka dodávky se uskuteční podle interních předpisů systému řízení kvality kupujícího. Výběr vzorků ke kontrole se provede náhodným výběrem tak, aby každý výrobek souboru byl zahrnut do výběru. Pokud je soubor dodán v několika přepravních jednotkách, výběr vzorků se rozloží tak, aby z každé přepravní jednotky byl vybrán nejméně jeden vzorek. Jestliže se ve výměru zjistí dva a více neshodných vzorků, dodávka se považuje za nepřijatelnou a vrátí se prodávajícímu k přetřídění.

9.6   Kupující je povinen vady písemně reklamovat prodávajícímu nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich zjištění a umožnit prodávajícímu reklamaci posoudit. Prodávající je povinen sdělit písemně konkrétní návrh řešení reklamace do dvou pracovních dnů od ohlášení závady (nebude-li rozhodnuto jinak), včetně plánovaných termínů realizace stanovených opatření k nápravě.  V případě porušení povinnosti prodávajícího ke sdělení návrhu řešení reklamace v dané lhůtě, zavazuje se prodávající uhradit kujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se zasláním sdělení.

9.7   Nezašle-li prodávající svůj návrh na odstranění reklamace ve stanoveném termínu a je-li možné vadu odstranit kupujícím, je kupující oprávněn vadu odstranit. Vzniklé náklady budou přeúčtovány prodávajícímu.

9.8   Je-li vada zboží zjištěna po započetí výroby, může kupující požadovat náhradu vzniklé škody včetně náhrady za vzniklé vícenáklady.

9.9   V případě vady zboží může být pozastavena splatnost nezaplacené faktury a prodloužena až do úplného vyřešení reklamované vady. Prodloužená splatnost z důvodu řešení reklamací nemá vliv na pokuty či penále z důvodu nezaplacení dokladu. Kupující bude oprávněn účtovat prodávajícímu náklady na kontrolu a převzetí vadné dodávky v případě oprávněné reklamace.

9.10 Reklamované vady se prodávající zavazuje odstranit v záruční době na své náklady formou opravy či formou náhradní dodávky, a to ve lhůtě maximálně do 7 pracovních dní od doručení reklamace kupujícím.

Pokud kupující uplatní nárok z odpovědnosti za vady a prodávající neodstraní vady zboží způsobem a ve lhůtě určené v předchozí větě nebo pokud před jejím uplynutím sdělí prodávající kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující:

a)     odstoupit od kupní smlouvy nebo

b)     požadovat odstranění vady dodáním náhradního zboží nebo

c)     požadovat odstranění opravitelných vad

b)     požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

c)     sám nebo prostřednictví jiné osoby na náklady prodávajícího vadu odstranit

9.11 Není-li v těchto VNP uvedena jiná úprava odpovědnosti, je prodávající povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikla v důsledku vadné dodávky nebo porušením zákonných bezpečnostních předpisů nebo jiných právních důvodů.

9.11 Nároky z vad zboží se řídí §2099 a násl. Občanského zákoníku České republiky.

 

 1. Zákaz konkurence

10.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že předmětem objednávky je vývoj zboží hrazený kupujícím, není prodávající oprávněn poskytnout dodávané zboží třetím osobám ani po dobu platnosti smluvního vztahu účastníků, ani po jeho ukončení. Pokud jakákoliv třetí osoba bude mít o dodávku shodného zboží zájem, je prodávající povinen odkázat tuto třetí osobu na kupujícího, který stanoví, zda dodávka bude uskutečněna a za jakých podmínek. Pokud u dodávaného předmětu smlouvy provede prodávající změnu konstrukčního řešení, je prodávající povinen takovouto změnu kupujícímu oznámit a požádat jej o schválení výroby.

10.2 Jestliže v rámci vývoje zboží bude nutno vyhotovit přípravky či nástroje k budoucí výrobě, je vlastníkem těchto komponentů ta strana, která komponenty uhradila. Použití komponentů pro třetí osobu je vázáno na předchozí písemný souhlas kupujícího.

10.3 Smluvní strany se tímto dohodly, že budou považovat jakoukoliv obchodní transakci za důvěrnou a tato bude součástí obchodního tajemství a že informace nabyté v rámci spolupráce budou považovat v průběhu platnosti této smlouvy i po jejím ukončení za důvěrné s tím, že tyto nebudou poskytnuty ani využity ve prospěch třetích osob.

10.4 Pro porušení povinnosti stanovených tímto článkem si smluvní strany dohodly, že strana, která svou povinnost porušila, uhradí druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (jeden milion), a to do 14 dnů od výzvy k zaplacení oprávněné strany. Smluvní pokuta nenahrazuje nárok oprávněné strany na náhradu škody.

10.5 Práva a povinnosti stanovené těmito VNP přecházejí na právní nástupce účastníků.

 

 1. Rozhodování sporů

11.1 Smluvní strany se zavázaly veškeré majetkové spory, které by z této smlouvy anebo v souvislosti s ní vznikly, řešit smírně a  v případě nemožnosti uzavření sporu mimosoudně v soudním řízení, kdy místně příslušným soudem bude soud určený sídlem kupujícího.

 

 1. Závěrečná ujednání

12.1 Veškeré změny těchto VNP a dodatky k nim mohou být prováděny pouze písemnou formou.

12.2 Obsah těchto VNP má charakter obchodního tajemství a jako takový nemůže být bez písemného souhlasu obou smluvních stran sdělován třetím osobám.

12.3 Právní vztahy, neupravené těmito VNP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

12.4 Písemné ujednání dohodnutá mezi stranami v rámci akceptované objednávky nebo v kupní smlouvě mají přednost před  VNP.

12.5 Tyto VNP  jsou vyhotoveny ve 3 (třech) stejnopisech, 2 vyhotovení jsou určena pro kupujícího.

12.6 Smluvní strany prohlašují, že jsou s VNP seznámeny a jsou povinny se jimi řídit.

12.7 Platnost VNP byla stanovena na dobu neurčitou. Objednávky kupujícího budou obsahovat pouze odkaz na ně, s povinností stran se jimi řídit. Toto pravidlo bude platit do doby, než se strany písemně dohodnou jinak.


 

 

 

Ve Studénce 01.09.2016
Mazanec Ladislav, ředitel společnosti

Produkty

Potřebujete komponenty pro konkrétní dopravní prostředek?